Found 1 items
District select: ShenZhen, Dongguan, Bao An, Shanghai, Beijing, Macau, Fcgs, Zhuhai, Guangdong, Huizhou, Fujian, Zhong shan, Kong Moon, Guangzhou, Qing Yuan, Foshan
Bao An etewatewatwet

Building Area: 33,333 sqf @0.1
Salesable Area: 22,222 sqf @0.1
28HSE Limited
Lease $3,333
Oversea Property