28Hse 香港屋網
2019年03月: 平均成交呎價 $11517 5.45%   (上月:$10922)

美聯物業 ( C-000982 ) 專業代理

專業代理 張曉盈

張曉盈     Clara Cheung

E-236113

美聯物業

625830... 966230...
專業代理 王瑞鴻

王瑞鴻     Daniel Wong

E-371189

美聯物業

629155... 988322...
專業代理 張志剛

張志剛     Ben Cheung

E-427187

美聯物業

630043... 622263...
專業代理 陳偉倫

陳偉倫     Ray Chan

E-406207

美聯物業

630130... 608250...
專業代理 卓浩邦

卓浩邦     Lucas Cheuk

E-386756

美聯物業

629949... 918801...