28Hse 香港屋網
2018年04月: 平均成交呎價 $11484 3.54%   (上月:$11091)

文章內容

睇樓時要注意的事情    
睇樓時要注意的事情
【香港屋網訊】  
如果選擇地產代理幫忙搵樓,地產代理帶買家去睇樓之前,都會要先簽署睇樓紙。因此,不要經不同的代理睇同一個單位,以免引起代理間的紛爭,同時亦避免了付雙份佣金。

無論自己直接與業主接洽或是透過代理介紹睇樓,買家在睇樓時也要小心謹慎,以下是一些應注意的事項:
審查單位及樓宇是否適合,如單位間隔、座向、景觀、用料、裝修、附送設備、樓宇設施、樓宇維修狀況、環境。
應該注意睇樓時的天氣,盡可能睇兩次以上,分別在陰晴天各睇樓一次。

晴天睇樓: 可以看清楚單位外望的景觀。
雨天睇樓: 可以查看單位有沒有滲水。

- 查看單位有否違例建築、有沒有僭建、間隔結構曾否作改動。
- 查詢物業用途,有否列明物業作住宅用途。如有懷疑可向代理查詢,代理有責任提供有關物業的所有資料,屋宇署亦有相關紀錄可查冊。
- 查核清楚大廈公契,了解清楚個別單位的業主是否要承擔維修的費用
- 查詢物業是否負資產
- 一眼關七,看清楚單位是否有任何瑕疵至為上策。
相關文章: