28Hse-Hong Kong Property
Hong Kong Property Market - Yr.2020 Jul: Average price per sq feet $11598 1.33%   (last month:$11754)
Home  - News
News and article search:
   Previous News: (YYYYMMDD)
Property News
Property News(Eng)
New Homes
HK Gov.policy
Trend
Transactions
Mortgage
Auction
Artists
Commercial
Land news
Promotion
Oversea Property
New Homes
Price info.
Promotion
Photo gallery
Living in Hong Kong
Districts
Expert Blog
Wed Property Focus
ToKuHon
Ownfirstflat
Manywells
MReferral
18 Property
Mr. Poon
Frankie K.S. Wong
KongKaiOn
News content

買家點睇菁雋?

2019-07-15-(Mon)
【28Hse.com】  

今次主要幫哥哥買樓,因為他在屯門工作。「買樓要一步一步嚟」,現在上車好困難。

360多萬元買入一個200多方呎一房單位,打算自住。(你覺得菁雋單位面積是否太細?)自己住都無辦法啦,最緊要買到。

現住上水,以516萬元購入一個實用面積365方呎兩房單位,單位面積真係細,曾打算投資,但都有機會自住。(點睇「龍床盤」?)「邊個想住百多呎單位?相信啲人投資性質居多,抑鬱㗎,128呎!■圖/文 香港文匯報記者 顏倫樂

Translated by 28Hse.com . All right reserved.